Email

Ago Subfamily of Argonaute Proteins

A subfamily of Argonaute Proteins that are related to the Arabidopsis AGO1 protein.