Email

Apes

An obsolete name for a Family of Primates consisting of three genera: Pongo (Pongo pygmaeus), Pan (Pan troglodytes and Pan paniscus), and Gorilla (Gorilla gorilla).