Actin Cytoskeleton

Synonyms

Actin Cytoskeletons

Actin Filament

Actin Filaments

Actin Microfilament

Actin Microfilaments

Cytoskeleton, Actin

Cytoskeletons, Actin

Filament, Actin

Filaments, Actin

Microfilament

Microfilament, Actin

Microfilaments

Microfilaments, Actin

Fibers composed of MICROFILAMENT PROTEINS, which are predominately ACTIN. They are the smallest of the cytoskeletal filaments.