Arsphenamine

Synonyms

Arsenobenzol

Arsenobenzol, Sodium

Phenol, 4,4'-(1,2-diarsenediyl)bis(2-amino)-, dihydrochloride

Salvarsan

Sodium Arsenobenzol