Butylhydroxybutylnitrosamine

Synonyms

1-Butanol, 4-(butylnitrosoamino)-

Butylbutanolnitrosamine

N Nitrosobutyl 4 hydroxybutylamine

N-Butyl-N-(4-hydroxybutyl)nitrosamine

N-Nitroso-N-butyl-(4-hydroxybutyl)amine

N-Nitrosobutyl-4-hydroxybutylamine

A substituted carcinogenic nitrosamine.