Dental Enamel Solubility

Synonyms

Enamel Solubility, Dental

Solubility, Dental Enamel

The susceptibility of the DENTAL ENAMEL to dissolution.