Dimethylallyltranstransferase

Synonyms

Dimethylallyl-diphosphate:isopentenyl-diphosphate dimethylallyl (trans) transferase

Dimethylallyltransferase

Dolichyl Phosphate Synthetase

Geranylgeranyl Pyrophosphate Synthetase

Geranylpyrophosphate Synthetase

Nerylpyrophosphate Synthetase

Prenyltransferase

Synthetase, Geranylpyrophosphate

Synthetase, Nerylpyrophosphate

An enzyme that, in the pathway of cholesterol biosynthesis, catalyzes the condensation of isopentenyl pyrophosphate and dimethylallylpyrophosphate to yield pyrophosphate and geranylpyrophosphate. The enzyme then catalyzes the condensation of the latter compound with another molecule of isopentenyl pyrophosphate to yield pyrophosphate and farnesylpyrophosphate. EC 2.5.1.1.