Earache

Synonyms

Earaches

Otalgia

Otalgias

Pain in the ear.