Fenfluramine

Synonyms

Benzeneethanamine, N-ethyl-alpha-methyl-3-(trifluoromethyl)-

Fenfluramine Hydrochloride

Fenfluramine Hydrochloride, (+-)-Isomer

Fenfluramine Hydrochloride, R Isomer

Fenfluramine Hydrochloride, R-Isomer

Fenfluramine, (+-)-Isomer

Fenfluramine, R Isomer

Fenfluramine, R-Isomer

Hydrochloride, Fenfluramine

Isomeride

Pondimin

A centrally active drug that apparently both blocks serotonin uptake and provokes transport-mediated serotonin release.