Flavonols

Synonyms

2 Phenyl 3 Hydroxy Benzopyran 4 Ones

2-Phenyl-3-Hydroxy-Benzopyran-4-Ones

3 hydroxy 4 keto Flavonoids

3-hydroxy-4-keto-Flavonoids

A group of 3-hydroxy-4-keto-FLAVONOIDS.