Leiomyomatosis

Synonyms

Leiomyomatoses

The state of having multiple leiomyomas throughout the body. (Stedman, 25th ed)