Mediastinitis

Synonyms

Inflammation, Mediastinum

Inflammations, Mediastinum

Mediastinitides

Mediastinum Inflammation

Mediastinum Inflammations

Inflammation of the mediastinum, the area between the pleural sacs.