Methyldimethylaminoazobenzene

Synonyms

3' Methyl 4 dimethylaminoazobenzene

3'-Methyl-4-dimethylaminoazobenzene

Benzenamine, N,N-dimethyl-4-((3-methylphenyl)azo)-

Dimethyl-p-(m-tolylazo)aniline

MeDAB

A very potent liver carcinogen.