Monomethylhydrazine

Synonyms

Hydrazine, methyl-

Methylhydrazine

Hydrazine substituted by one methyl group.