Oxythiamine

Synonyms

Hydroxythiamine

Thiazolium, 3-((1,4-dihydro-2-methyl-4-oxo-5-pyrimidinyl)methyl)-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-

Thiamine antagonist, antimetabolite.