Phlorhizin

Synonyms

1-Propanone, 1-(2-(beta-D-glucopyranosyloxy)-4,6-dihydroxyphenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)-

Phloridzin

Phlorizin