Piromyces

Synonyms

Piromona

Piromonas

Piromyce

A genus of fungi in the family Neocallimasticaceae, order NEOCALLIMASTICALES, containing uniflagellate zoospores.