Sperm Agglutination

Synonyms

Agglutination, Sperm

Agglutinations, Sperm

Sperm Agglutinations

Agglutination of spermatozoa by antibodies or autoantibodies.