Syphilis Serodiagnosis

Synonyms

Kahn Test

Reaction, Wassermann

Serodiagnoses, Syphilis

Serodiagnosis, Syphilis

Syphilis Serodiagnoses

Test, Kahn

Wassermann Reaction

Serologic tests for syphilis.