Acetylserotonin O-Methyltransferase

Synonyms

Acetylserotonin Methyltransferase

Acetylserotonin O Methyltransferase

HIOMT

Hydroxyindole O Methyltransferase

Hydroxyindole O-Methyltransferase

Methyltransferase, Acetylserotonin

O-Methyltransferase, Acetylserotonin

O-Methyltransferase, Hydroxyindole

Oxyindol O Methyltransferase

Oxyindol-O-Methyltransferase

S-Adenosyl-L-methionine:N-acetylserotonin O-methyltransferase

An enzyme that catalyzes the transfer of a methyl group from S-adenosylmethionine to N-acetylserotonin to form N-acetyl-5-methoxytryptamine (MELATONIN).