Arbutin

Synonyms

beta-D-Glucopyranoside, 4-hydroxyphenyl