Arthralgia

Synonyms

Arthralgias

Joint Pain

Joint Pains

Pain, Joint

Pains, Joint

Polyarthralgia

Polyarthralgias

Pain in the joint.