Ballota

Synonyms

Ballotas

Black Horehound

Black Horehounds

Horehound, Black

Horehounds, Black

A plant genus of the family LAMIACEAE that contains phenylpropanoids.