Butyrylcholinesterase

Synonyms

Butyrylthiocholinesterase

An aspect of cholinesterase (EC 3.1.1.8).