Cephaloridine

Synonyms

Cefaloridine

Cephalomycine

Cephaloridin

Ceporin

Pyridinium, 1-((2-carboxy-8-oxo-7-((2-thienylacetyl)amino)-5-thia-1-azabicyclo(4.2.0)oct-2-en-3-yl)methyl)-, inner salt, (6R-trans)-

A cephalosporin antibiotic.