Chlamydophila Infections

Synonyms

Chlamydophila Infection

Infection, Chlamydophila

Infections, Chlamydophila

Infections with bacteria of the genus CHLAMYDOPHILA.