Deoxyepinephrine

Synonyms

1,2-Benzenediol, 4-(2-(methylamino)ethyl)-

Deoxyadrenaline

Desoxyadrenaline

Desoxyepinephrine

Epinine

Methyldopamine

Sympathomimetic, vasoconstrictor agent.