Dibenzylchlorethamine

Synonyms

Benzenemethanamine, N-(2-chloroethyl)-N-(phenylmethyl)-

Chlorethylamine, Dibenzyl

Dibenamine

Dibenzyl Chlorethylamine

An alpha adrenergic antagonist.