Disulfoton

Synonyms

Demeton

Di Syston

Di-Syston

Disyston

Phosphorodithioic acid, O,O-diethyl S-(2-(ethylthio)ethyl) ester

Thiodemeton

An organothiophosphate insecticide.