Elbow Tendinopathy

Synonyms

Elbow Tendinopathies

Epicondylitides, Medial

Epicondylitis, Medial

Golfer's Elbow

Golfers Elbow

Medial Epicondylitides

Medial Epicondylitis

Tendinopathies, Elbow

Tendinopathy, Elbow

Inflammation (tendinitis) or degeneration (tendinosis) of the tendons of the elbow.