Esomeprazole

Synonyms

AstraZeneca Brand of Esomeprazole Magnesium

Esomeprazole Magnesium

Esomeprazole Potassium

Esomeprazole Sodium

Esomeprazole Strontium

Esomeprazole Strontium Anhydrous

Nexium

Strontium, Esomeprazole

The S-isomer of omeprazole.