Ethamoxytriphetol

Synonyms

Benzeneethanol, alpha-(4-(2-(diethylamino)ethoxy)phenyl)-4-methoxy-alpha-phenyl-

MER 25

MER-25

MER25

A non-steroidal estrogen antagonist.