Eye Burns

Synonyms

Burn, Eye

Burns, Eye

Eye Burn

Injury to any part of the eye by extreme heat, chemical agents, or ultraviolet radiation.