Flour

Synonyms

Flour, Semolina

Flours

Semolina Flour

Ground up seed of WHEAT.