Georgia (Republic)

Synonyms

Georgia (Western Asia)

Georgia SSR

Georgian S.S.R.

Georgian SSR

Republic of Georgia