Herpesvirus 3, Human

Synonyms

Chickenpox Virus

Chickenpox Viruses

HHV-3

Herpes zoster Virus

Herpes zoster Viruses

Herpesvirus 3 (alpha), Human

Herpesvirus Varicellae

Human Herpesvirus 3

Ocular Herpes zoster Virus

VZ Virus

VZ Viruses

Varicella Zoster Virus

Varicella-Zoster Virus

Varicella-Zoster Viruses

Varicellae, Herpesvirus

The type species of VARICELLOVIRUS causing CHICKENPOX (varicella) and HERPES ZOSTER (shingles) in humans.