Hydroxypropiophenone

Synonyms

1-Propanone, 1-phenyl-, monohydroxy deriv.