Leptospira interrogans serovar pomona

Synonyms

Leptospira pomona

A serovar of the bacterial species LEPTOSPIRA INTERROGANS, whose primary hosts include CATTLE and SWINE.