Mesoridazine

Synonyms

10H-Phenothiazine, 10-(2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl)-2-(methylsulfinyl)-

Serentil

A phenothiazine antipsychotic with effects similar to CHLORPROMAZINE.