Naphthylvinylpyridine

Synonyms

Pyridine, 4-(2-(1-naphthalenyl)ethenyl)-

4(1-Naphthylvinyl)pyridine hydrochloride. Cholinesterase inhibitor. Synonym: YuB 25.