Nardostachys

Synonyms

Nardostachy

A plant genus of the family VALERIANACEAE. Nardostachysin, nardostachin, nardosinone, valeranone, and patchoulene have been found in this genus. Nardostachys jatamansi is classified by some as Valeriana jatamansi.