Neocallimastigomycota

Synonyms

Neocallimastigomycotas

A phylum of anaerobic fungi found in the stomachs of RUMINANTS. These fungi lack mitochondria and reproduce through zoospores.