Neuralgia

Synonyms

Atypical Neuralgia

Atypical Neuralgias

Iliohypogastric Nerve Neuralgia

Iliohypogastric Nerve Neuralgias

Ilioinguinal Neuralgia

Ilioinguinal Neuralgias

Nerve Neuralgia, Iliohypogastric

Nerve Neuralgias, Iliohypogastric

Nerve Pain

Nerve Pain, Paroxysmal

Nerve Pains

Nerve Pains, Paroxysmal

Neuralgia, Atypical

Neuralgia, Iliohypogastric Nerve

Neuralgia, Ilioinguinal

Neuralgia, Perineal

Neuralgia, Stump

Neuralgia, Supraorbital

Neuralgia, Vidian

Neuralgias

Neuralgias, Atypical

Neuralgias, Iliohypogastric Nerve

Neuralgias, Ilioinguinal

Neuralgias, Perineal

Neuralgias, Stump

Neuralgias, Supraorbital

Neuralgias, Vidian

Neurodynia

Neurodynias

Neuropathic Pain

Neuropathic Pains

Pain, Nerve

Pain, Neuropathic

Pain, Paroxysmal Nerve

Pains, Nerve

Pains, Neuropathic

Pains, Paroxysmal Nerve

Paroxysmal Nerve Pain

Paroxysmal Nerve Pains

Perineal Neuralgia

Perineal Neuralgias

Stump Neuralgia

Stump Neuralgias

Supraorbital Neuralgia

Supraorbital Neuralgias

Vidian Neuralgia

Vidian Neuralgias

Intense or aching pain that occurs along the course or distribution of a peripheral or cranial nerve.