Phenylethylmalonamide

Synonyms

2 Ethyl 2 Phenylmalonamide

2-Ethyl-2-Phenylmalonamide

Ethylphenylmalonamide

Phenylethylmalondiamide

Propanediamide, 2-ethyl-2-phenyl-

A metabolite of primidone.