Phloretin

Synonyms

1-Propanone, 3-(4-hydroxyphenyl)-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)-