Piroplasmida

Synonyms

Piroplasmidas

An order of protozoa comprising heteroxenous tick-borne blood parasites. Representative genera include BABESIA, Dactylosoma, and THEILERIA.