Polyalthia

Synonyms

Polyalthias

A plant genus of the family ANNONACEAE. Members contain 8-oxopolyalthiaine.