Pongo pygmaeus

Synonyms

Bornean Orangutan

Orangutan, Bornean

Pongo pygmaeus pygmaeus

A species of orangutan, family HOMINIDAE, found in the forests on the island of Borneo.