Poroma

Synonyms

Apocrine Poroma

Apocrine Poromas

Eccrine Poroma

Hidracanthoma Simplex

Poroma, Apocrine

Poromas

Poromas, Apocrine

Simplex, Hidracanthoma

A benign adnexal neoplasm composed of EPITHELIAL CELLS. They typically manifest as solitary papules and occur only in the skin.