RNA, Neoplasm

Synonyms

Neoplasm RNA

RNA present in neoplastic tissue.